یکی از وظایف والدین آشنایی و علاقمند کردن فرزندان به نماز بعنوان ستون دین است.

عکس های داغ جدید

قدیر نیوز