125 علامت برای ظهور امام زمان‌(عج) بیان شده است
امام جمعه موقت رشت گفت: 125 علامت برای ظهور امام زمان‌(عج) بیان شده است که برخی از آنها با زمان ما تطبیق می‌کند.

125 علامت برای ظهور امام زمان‌(عج) بیان شده است

امام جمعه موقت رشت گفت: 125 علامت برای ظهور امام زمان‌(عج) بیان شده است که برخی از آنها با زمان ما تطبیق می‌کند.
125 علامت برای ظهور امام زمان‌(عج) بیان شده است

سپهر نیوز