در کجا باید نماز را بلند خواند و در کجا آهسته
حمد و سوره بعضی از نمازها بلند خوانده می شود (صبح و مغرب و عشا) که به آنها «جهری» می گویند و بعضی بایدآهسته خوانده شود (ظهر و عصر) که به آنها «اخفاتی» می گویند.

در کجا باید نماز را بلند خواند و در کجا آهسته

حمد و سوره بعضی از نمازها بلند خوانده می شود (صبح و مغرب و عشا) که به آنها «جهری» می گویند و بعضی بایدآهسته خوانده شود (ظهر و عصر) که به آنها «اخفاتی» می گویند.
در کجا باید نماز را بلند خواند و در کجا آهسته

تکنولوژی جدید