عکس/ نشست جمعی از علمای اهل سنت با رئیس جمهور

عکس/ نشست جمعی از علمای اهل سنت با رئیس جمهور

عکس/ نشست جمعی از علمای اهل سنت با رئیس جمهور

برای موضوع های اساسی در طول روز دعا می کنم زیرا به این نیرو و حمایت نیاز دارم.

موسیقی روز

صبحانه