ائمه جمعه با اندیشه های وهابیت آشناشوند
ائمه جمعه باید همانگونه که نسبت به مسایل سیاسی تسلط دارند راجع به مبانی و اندیشه های وهابیت، سلفی گری، داعش و امثال آن نیز مسلط باشند.

ائمه جمعه با اندیشه های وهابیت آشناشوند

ائمه جمعه باید همانگونه که نسبت به مسایل سیاسی تسلط دارند راجع به مبانی و اندیشه های وهابیت، سلفی گری، داعش و امثال آن نیز مسلط باشند.
ائمه جمعه با اندیشه های وهابیت آشناشوند

car