امام علی(ع) به مالک اشتر فرمود: ای مالک! این سخنان را از من بخاطر سپار و نگه دار…

سیستم اطلاع رسانی

تلگرام