خدا هرگز پیامبری را بر انگیخت، مگر اینکه چوپانی را از او می خواست، تا بدین وسیله مردم داری را به او بیاموزد.

پرس نیوز

پرشین موزیک