حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كاشته شده
حكم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كه روی ناخن می كارند، چیست؟ در صورتی كه ناخن مصنوعی قابل كندن نباشد، چطور؟

حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كاشته شده

حكم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كه روی ناخن می كارند، چیست؟ در صورتی كه ناخن مصنوعی قابل كندن نباشد، چطور؟
حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كاشته شده