کوتاه ترین راه توبه چیست؟
حضرت آیت‌الله العظمی سیّد صادق روحانی به پرسشی درباره کوتاه ترین راه توبه پاسخ گفته است.

کوتاه ترین راه توبه چیست؟

حضرت آیت‌الله العظمی سیّد صادق روحانی به پرسشی درباره کوتاه ترین راه توبه پاسخ گفته است.
کوتاه ترین راه توبه چیست؟