دو راه مقابله با تروریسم تکفیری از زبان شیخ نعیم قاسم
شیخ « نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: برای ریشه کنی تروریسم تکفیری از جمله داعش باید از گسترش اندیشه وهابی و حمایت مالی و نظامی از این پدیده خطرناک جلوگیری کرد.

دو راه مقابله با تروریسم تکفیری از زبان شیخ نعیم قاسم

شیخ « نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: برای ریشه کنی تروریسم تکفیری از جمله داعش باید از گسترش اندیشه وهابی و حمایت مالی و نظامی از این پدیده خطرناک جلوگیری کرد.
دو راه مقابله با تروریسم تکفیری از زبان شیخ نعیم قاسم

خبر دانشجویی

باران فیلم