افتتاح رستوران مک دونالد در ساختمان متعلق به واتيكان!
در ساختمانى متعلق به واتيكان در شهر رم رستوران مكدونالدز افتتاح شد.

افتتاح رستوران مک دونالد در ساختمان متعلق به واتيكان!

در ساختمانى متعلق به واتيكان در شهر رم رستوران مكدونالدز افتتاح شد.
افتتاح رستوران مک دونالد در ساختمان متعلق به واتيكان!