تشکر سید حسن نصرالله از مراجع قم
معاون بین الملل حوزه در سفر به لبنان با سید حسن نصرالله دیدار کرد. دبیرکل حزب الله در این دیدار از اهتمام مراجع به مسائل و تحولات بین المللی تشکر کرد.

تشکر سید حسن نصرالله از مراجع قم

معاون بین الملل حوزه در سفر به لبنان با سید حسن نصرالله دیدار کرد. دبیرکل حزب الله در این دیدار از اهتمام مراجع به مسائل و تحولات بین المللی تشکر کرد.
تشکر سید حسن نصرالله از مراجع قم