ناقوس کلیسای آبادان به صدا در آمد/ تبریک به تنها خانواده مسیحی شهر
در این آئین باشکوه جمعی از شهروندان آبادانی با حضور در این آئین ضمن تبریک سال نو مسیحی به تنها خانواده ارمنی حال حاضر شهر آبادان، شادی خود را از فرا رسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح به این خانواده ابراز کردند.

ناقوس کلیسای آبادان به صدا در آمد/ تبریک به تنها خانواده مسیحی شهر

در این آئین باشکوه جمعی از شهروندان آبادانی با حضور در این آئین ضمن تبریک سال نو مسیحی به تنها خانواده ارمنی حال حاضر شهر آبادان، شادی خود را از فرا رسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح به این خانواده ابراز کردند.
ناقوس کلیسای آبادان به صدا در آمد/ تبریک به تنها خانواده مسیحی شهر