نشانه هایی که برای زنان و مردان بیان شده، امروزه در جامعه بسیار مشاهده می شود.

اس ام اس

قدیر نیوز