صدای اذان، مرد اسکاتلندی را مسلمان کرد
مرد اسکاتلندی در مصاحبه‌اش با خبرنگاران گفته نخستین بار زمانی با اسلام آشنا شده که برای تعطیلات به ترکیه رفته و صدای اذان را از بلندگوی مساجد شده است. او در این باره می‌گوید: صدای اذان چیزی را در درون من بیدار کرد و الهام بخش آغاز یک جویش روحانی در درون من شد.

صدای اذان، مرد اسکاتلندی را مسلمان کرد

مرد اسکاتلندی در مصاحبه‌اش با خبرنگاران گفته نخستین بار زمانی با اسلام آشنا شده که برای تعطیلات به ترکیه رفته و صدای اذان را از بلندگوی مساجد شده است. او در این باره می‌گوید: صدای اذان چیزی را در درون من بیدار کرد و الهام بخش آغاز یک جویش روحانی در درون من شد.
صدای اذان، مرد اسکاتلندی را مسلمان کرد

اخبار دنیای دیجیتال