جان کارلسون بول :باید مشترکات میان ادیان را بدانیم و یکدیگر را بهتر بشناسیم.

اتوبیوگرافی

لردگان