مهمترین نصیحت یک عالم برجسته به فرزندش
اسلام حفظ آبرو در کنار حفظ جان و مال مؤمن را بسیار محترم شمرده است و کسی حق ندارد آبروی مؤمنی را بریزد.

مهمترین نصیحت یک عالم برجسته به فرزندش

اسلام حفظ آبرو در کنار حفظ جان و مال مؤمن را بسیار محترم شمرده است و کسی حق ندارد آبروی مؤمنی را بریزد.
مهمترین نصیحت یک عالم برجسته به فرزندش