اعمال موثر در کوتاهی و بلندی عمر انسان
هر عملی که از ما صادر می‌‌شود، اثر وضعی برای انسان دارد. ولو اینکه خود او هم نفهمد.

اعمال موثر در کوتاهی و بلندی عمر انسان

هر عملی که از ما صادر می‌‌شود، اثر وضعی برای انسان دارد. ولو اینکه خود او هم نفهمد.
اعمال موثر در کوتاهی و بلندی عمر انسان

گوشی موبایل