مولوی اهل سنت ایران: بیانات رهبر انقلاب الگوی علمای اسلام باشد
فتوای رهبری در خصوص عدم هتک حرمت به مقدسات اهل سنت، یک گام بزرگ و ماندگار تاریخی بود که وسعت جهانی نیز پیدا کرد و به نظر بنده این نوع بیانات می‌تواند برای همه مسلمانان یک الگو باشد.

مولوی اهل سنت ایران: بیانات رهبر انقلاب الگوی علمای اسلام باشد

فتوای رهبری در خصوص عدم هتک حرمت به مقدسات اهل سنت، یک گام بزرگ و ماندگار تاریخی بود که وسعت جهانی نیز پیدا کرد و به نظر بنده این نوع بیانات می‌تواند برای همه مسلمانان یک الگو باشد.
مولوی اهل سنت ایران: بیانات رهبر انقلاب الگوی علمای اسلام باشد