مفتی های القاعده از توییتر اخراج شدند!
شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی پیش حساب چند روحانی افراطی وابسته به گروه تروریستی القاعده را بست.

مفتی های القاعده از توییتر اخراج شدند!

شبکه اجتماعی توییتر ساعاتی پیش حساب چند روحانی افراطی وابسته به گروه تروریستی القاعده را بست.
مفتی های القاعده از توییتر اخراج شدند!