لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس
پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمانِ خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.

لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس

پلیس اسکاتلند، برای نیروهای مسلمانِ خود، لباس رسمی بر اساس حجاب طراحی کرد.
لباس جدید پلیس های زن اسکاتلند +عکس

اخبار دنیای دیجیتال