ای کاش شهر ما مانند بهشت نبود!
علمای دینی در فرصت های مناسب با بهره گیری از طرفه گویی و طنز، معارف عمیقی را به مخاطبان خود منتقل می کردند.

ای کاش شهر ما مانند بهشت نبود!

علمای دینی در فرصت های مناسب با بهره گیری از طرفه گویی و طنز، معارف عمیقی را به مخاطبان خود منتقل می کردند.
ای کاش شهر ما مانند بهشت نبود!

فروش بک لینک