روزه‌ای که جهنم را به اندازه مسافت یک سال دور خواهد کرد
هر كس روز اول رجب را روزه بگيرد جهنم باندازه دورى مسافت يك سال از او دور خواهد شد و كسى كه هفت روز روزه بگيرد، درهای هفتگانه جهنم بر وی بسته خواهند شد.

روزه‌ای که جهنم را به اندازه مسافت یک سال دور خواهد کرد

هر كس روز اول رجب را روزه بگيرد جهنم باندازه دورى مسافت يك سال از او دور خواهد شد و كسى كه هفت روز روزه بگيرد، درهای هفتگانه جهنم بر وی بسته خواهند شد.
روزه‌ای که جهنم را به اندازه مسافت یک سال دور خواهد کرد

بک لینک رنک 7