فروش کنسرو هشت پا و خرچنگ در برخی فروشگاه‌های پایتخت!
حالا دیگر خوراکی هایی که از نظر شرعی حرام است، منحصر به فروشگاههای خاص برخی اقلیت های مذهبی نیست و برخی فروشگاههای پایتخت، گوی سبقت را قاچاق فروشان ایام قدیم ربوده اند.

فروش کنسرو هشت پا و خرچنگ در برخی فروشگاه‌های پایتخت!

حالا دیگر خوراکی هایی که از نظر شرعی حرام است، منحصر به فروشگاههای خاص برخی اقلیت های مذهبی نیست و برخی فروشگاههای پایتخت، گوی سبقت را قاچاق فروشان ایام قدیم ربوده اند.
فروش کنسرو هشت پا و خرچنگ در برخی فروشگاه‌های پایتخت!

کانون نماز