آنکه به نیاکان خویش می‌بالد در حالیکه کردارهای نیک نیاکانشان در او نیست.

خرم خبر

خبرگذاری اصفحان