گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند
امام کاظم(ع) گناهی را عامل نابودی روزی و باطل شدن دین دانسته‌اند.

گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند

امام کاظم(ع) گناهی را عامل نابودی روزی و باطل شدن دین دانسته‌اند.
گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند

تکست آهنگ