کلّ سوره یوسف(ع) در یک جمله +عکس
از جمله موضوعاتی که در دین مبین اسلام به آن تاکید شده است مساله حیا و شرم از خداوند متعال است.

کلّ سوره یوسف(ع) در یک جمله +عکس

از جمله موضوعاتی که در دین مبین اسلام به آن تاکید شده است مساله حیا و شرم از خداوند متعال است.
کلّ سوره یوسف(ع) در یک جمله +عکس

تکنولوژی جدید