مجتهد ۱۶ ساله شیعه
من به خواهش فرزند عزیزم محمد کتاب «اَلفَین» را املا نمودم. خداوند مرا فدای او گرداند و از بدی ‌ها دور بدارد.

مجتهد ۱۶ ساله شیعه

من به خواهش فرزند عزیزم محمد کتاب «اَلفَین» را املا نمودم. خداوند مرا فدای او گرداند و از بدی ‌ها دور بدارد.
مجتهد ۱۶ ساله شیعه

بک لینک رنک 1

تلگرام