قرآن بیشتر ترجمه شده یا انجیل؟
در زمینه ترجمه قرآن کریم بیش از ۱۰۰ ترجمه زبانی انجام شده است در صورتی که امروزه ۲ هزار زبان زنده در دنیا وجود دارد و کتاب انجیل تقریبا به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه شده است.

قرآن بیشتر ترجمه شده یا انجیل؟

در زمینه ترجمه قرآن کریم بیش از ۱۰۰ ترجمه زبانی انجام شده است در صورتی که امروزه ۲ هزار زبان زنده در دنیا وجود دارد و کتاب انجیل تقریبا به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه شده است.
قرآن بیشتر ترجمه شده یا انجیل؟

سپهر نیوز