آیت‌الله طبسی وضعیت خوبی ندارد و در حال حاضر تغییری در حالش ایجاد نشده است.

گوشی

اخبار کارگران