سوء استفاده جنسی چند کشیش پیر از کودکان ناشنوا!
کشیشان یک مدرسه کاتولیک در ایالت مندوزا در آرژانتین، متهم به سوءاستفاده جنسی از کودکان کر و لال شدند، کودکانی که به خاطر عدم شنوایی قادر به شکایت نبوده‌اند.

سوء استفاده جنسی چند کشیش پیر از کودکان ناشنوا!

کشیشان یک مدرسه کاتولیک در ایالت مندوزا در آرژانتین، متهم به سوءاستفاده جنسی از کودکان کر و لال شدند، کودکانی که به خاطر عدم شنوایی قادر به شکایت نبوده‌اند.
سوء استفاده جنسی چند کشیش پیر از کودکان ناشنوا!