مزدوران عربستان سعودی برای حمایت از این خاندان وهابی، به تحریف تاریخ دست زده و پیامبر خدا(ص) را اصالتا سعودی معرفی کردند.

اخبار

سپهر نیوز