ملکه سبا به عنوان یکی از بانوان خردمند در قرآن یاد شده که با دیدن نشانه های حقیقت، بدون هیچ تعصب و لجاجتی از ایمان آورندگان به خدای یگانه شد.

دانلود موزیک

بک لینک رنک 1