شنای مختلط، باعث لغو حقوق شهروندی دختران شد
سوئیس حقوق شهروندی دختران مسلمانی را که به دلیل حضور پسران حاضر نشدند در کلاس درس شنای مختلط حضور یابند لغو کرد!

شنای مختلط، باعث لغو حقوق شهروندی دختران شد

سوئیس حقوق شهروندی دختران مسلمانی را که به دلیل حضور پسران حاضر نشدند در کلاس درس شنای مختلط حضور یابند لغو کرد!
شنای مختلط، باعث لغو حقوق شهروندی دختران شد

مجله اینترنتی