با یک تلفن فطریه خود را بپردازید
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در حال حاضر امکان پرداخت تلفنی فطریه برای شهروندان تهرانی فراهم شده است.

با یک تلفن فطریه خود را بپردازید

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در حال حاضر امکان پرداخت تلفنی فطریه برای شهروندان تهرانی فراهم شده است.
با یک تلفن فطریه خود را بپردازید

گوشی موبایل