تنور مناظره شیوخ سعودی با علمای شیعه گرم می شود
شیخ عبدالله بن سلیمان المنیع، عضو هیئت علمای ارشد عربستان از آمادگی این شورا برای مناظره با علمای برجسته شیعی در کشورهای مختلف خبر داد.

تنور مناظره شیوخ سعودی با علمای شیعه گرم می شود

شیخ عبدالله بن سلیمان المنیع، عضو هیئت علمای ارشد عربستان از آمادگی این شورا برای مناظره با علمای برجسته شیعی در کشورهای مختلف خبر داد.
تنور مناظره شیوخ سعودی با علمای شیعه گرم می شود

car