کتاب «دین، نظریه، نقد: رویکردها و روش‌شناسی‌های کلاسیک و معاصر»

در این مجموعه مؤلفان مختلف دربارۀ تأثیر علوم طبیعی در مطالعۀ دین مطالبی نوشته‌اند؛ از جمله نقش مسیحیت اروپا در شکل‌گیری نظریه‌های دین، تجربۀ دینی و هم‌کنشِ آن با علوم شناختی؛ ساختار و کارکرد زبان دین، مطالعۀ اجتماعی-علمیِ دین، آیین‌های دینی، پدیدارشناسی دین، نظریۀ انتقادی و دین، تجسّم و دین، برخورد استعمار و مدرنیته، نظریه‌پردازی در حوزۀ دین نظر به مسائل نژادی و قومیت‌گرایی، پیوند میان دین، ملّی‌گرایی و جهانی شدن، تأثیر متقابل میان مسائل جنسیتی، جنسی و دین، دین و محیط‌زیست.

در هر فصل ابتدا موضوع فصل تعریف شده، نظریه‌پردازان و مسائل اصلی معرّفی شده‌اند و به ماهیت پلورالیستی پژوهش‌های صورت‌گرفته در آن حوزه احترام گذاشته شده است. روی‌هم‌رفته، این مجموعه فرضیه‌های آشکار و تلویحی‌ای را که نظریه‌پردازان دربارۀ دین مطرح ساخته‌اند مورد بررسی قرار داده است.

دربارۀ مؤلف
ریچارد کینگ استاد مطالعات بودیستی و آسیایی در دانشگاه کنت است. عناوین کتب تألیفی او از این قرار است: ادویته ودانتۀ باستانی و بودیسم (1995)، شرق‌شناسی و دین: نظریۀ پسااستعماری، هند و شرقِ عرفان‌پیشه (1999)، فلسفۀ هند: درآمدی بر تفکّر هندویی و بودیستی (1999)، معنویت‌فروشی: تملّک خاموش دین (2004- با همکاری جرمی کرت).
به ویراستاری ریچارد کینگ
انتشارات دانشگاه کلمبیا
تاریخ انتشار: ژوئیه 2017
تعداد صفحات: 688

کتاب «دین، نظریه، نقد: رویکردها و روش‌شناسی‌های کلاسیک و معاصر»

در این مجموعه مؤلفان مختلف دربارۀ تأثیر علوم طبیعی در مطالعۀ دین مطالبی نوشته‌اند؛ از جمله نقش مسیحیت اروپا در شکل‌گیری نظریه‌های دین، تجربۀ دینی و هم‌کنشِ آن با علوم شناختی؛ ساختار و کارکرد زبان دین، مطالعۀ اجتماعی-علمیِ دین، آیین‌های دینی، پدیدارشناسی دین، نظریۀ انتقادی و دین، تجسّم و دین، برخورد استعمار و مدرنیته، نظریه‌پردازی در حوزۀ دین نظر به مسائل نژادی و قومیت‌گرایی، پیوند میان دین، ملّی‌گرایی و جهانی شدن، تأثیر متقابل میان مسائل جنسیتی، جنسی و دین، دین و محیط‌زیست.

در هر فصل ابتدا موضوع فصل تعریف شده، نظریه‌پردازان و مسائل اصلی معرّفی شده‌اند و به ماهیت پلورالیستی پژوهش‌های صورت‌گرفته در آن حوزه احترام گذاشته شده است. روی‌هم‌رفته، این مجموعه فرضیه‌های آشکار و تلویحی‌ای را که نظریه‌پردازان دربارۀ دین مطرح ساخته‌اند مورد بررسی قرار داده است.

دربارۀ مؤلف
ریچارد کینگ استاد مطالعات بودیستی و آسیایی در دانشگاه کنت است. عناوین کتب تألیفی او از این قرار است: ادویته ودانتۀ باستانی و بودیسم (1995)، شرق‌شناسی و دین: نظریۀ پسااستعماری، هند و شرقِ عرفان‌پیشه (1999)، فلسفۀ هند: درآمدی بر تفکّر هندویی و بودیستی (1999)، معنویت‌فروشی: تملّک خاموش دین (2004- با همکاری جرمی کرت).
به ویراستاری ریچارد کینگ
انتشارات دانشگاه کلمبیا
تاریخ انتشار: ژوئیه 2017
تعداد صفحات: 688

کتاب «دین، نظریه، نقد: رویکردها و روش‌شناسی‌های کلاسیک و معاصر»