چگونه پیامبر(ص) یک یهودی را مسلمان کرد ؟
بهترین شیوه و روش برای تبلیغ و ترویج دین رحمانی اسلام، دعوت مردم با کردار و زبان نیک است.

چگونه پیامبر(ص) یک یهودی را مسلمان کرد ؟

بهترین شیوه و روش برای تبلیغ و ترویج دین رحمانی اسلام، دعوت مردم با کردار و زبان نیک است.
چگونه پیامبر(ص) یک یهودی را مسلمان کرد ؟