مرد آمریکایی هتاک به قرآن، از کار برکنار شد
مسئولین شهر «بولینگ گرین» ایالت کنتاکی آمریکا، یک مامور آتش نشانی این شهر را که اقدام به آتش کشیدن نسخه ای قرآن کریم کرده و ویدئوی آن را در فضای مجازی منتشر کرده بود، از کار بر کنار و دستور به بازنشستگی پیش از موعد او کردند.

مرد آمریکایی هتاک به قرآن، از کار برکنار شد

مسئولین شهر «بولینگ گرین» ایالت کنتاکی آمریکا، یک مامور آتش نشانی این شهر را که اقدام به آتش کشیدن نسخه ای قرآن کریم کرده و ویدئوی آن را در فضای مجازی منتشر کرده بود، از کار بر کنار و دستور به بازنشستگی پیش از موعد او کردند.
مرد آمریکایی هتاک به قرآن، از کار برکنار شد

استخدام