ادعای مبلغ سعودی: همجنس گرایی باعث خروج از دین اسلام نمی شود!
مبلغ وهابی سعودی با اظهاراتی مبنی بر اینکه همجنس گرایی مستوجب عقوبت دنیوی نیست و باعث نمی شود عاملان آن از دین خارج شوند، موجی از انتقادات را در شبکه های اجتماعی بوجود آورد.

ادعای مبلغ سعودی: همجنس گرایی باعث خروج از دین اسلام نمی شود!

مبلغ وهابی سعودی با اظهاراتی مبنی بر اینکه همجنس گرایی مستوجب عقوبت دنیوی نیست و باعث نمی شود عاملان آن از دین خارج شوند، موجی از انتقادات را در شبکه های اجتماعی بوجود آورد.
ادعای مبلغ سعودی: همجنس گرایی باعث خروج از دین اسلام نمی شود!

آپدیت نود 32 جدید

ganool review