مرزاطاعت از والدین/عکس
اطاعت از والدین واجب نیست ولى ایذاى آنان حرام است، مگر در انجام واجبات و ترك محرّمات.

مرزاطاعت از والدین/عکس

اطاعت از والدین واجب نیست ولى ایذاى آنان حرام است، مگر در انجام واجبات و ترك محرّمات.
مرزاطاعت از والدین/عکس

بک لینک قوی