واکنش یوسف القرضاوی به سیطره ایران و همپیمانان بر حلب
وی درباره تروریست ها در حلب گفته است که همه مسلمانان همانطور که در نماز کنار هم می ایستند، برای حمایت از حلب هم کنار هم باشند.

واکنش یوسف القرضاوی به سیطره ایران و همپیمانان بر حلب

وی درباره تروریست ها در حلب گفته است که همه مسلمانان همانطور که در نماز کنار هم می ایستند، برای حمایت از حلب هم کنار هم باشند.
واکنش یوسف القرضاوی به سیطره ایران و همپیمانان بر حلب