مسجدی که امام جماعتش کارمند جای دیگریست خروجی ندارد
مسجدی که فقط موقع نماز بیایید یک نمازی بخوانید و بروید این مسجد، مسجد نمی شود.

مسجدی که امام جماعتش کارمند جای دیگریست خروجی ندارد

مسجدی که فقط موقع نماز بیایید یک نمازی بخوانید و بروید این مسجد، مسجد نمی شود.
مسجدی که امام جماعتش کارمند جای دیگریست خروجی ندارد

فروش بک لینک

bluray movie download