دعای اینگونه افراد مستجاب نمی شود
امام صادق(ع) در روایتی یکی از سه نفری که دعایشان مستجاب نمی شود را معرفی نمودند.

دعای اینگونه افراد مستجاب نمی شود

امام صادق(ع) در روایتی یکی از سه نفری که دعایشان مستجاب نمی شود را معرفی نمودند.
دعای اینگونه افراد مستجاب نمی شود