تقلید و مرجعیت بدعت است! +فیلم
حسن اللهیاری در سلسله برنامه هایی در این فکر است که مرجعیت و تقلید را بی اساس جلوه دهد. دو رکنی که نه تنها آیات و روایات فراوانی بر مشروعیت آن صحه گذاشته اند، بلکه عقل هر انسان نیز به حجیت آن حکم می کند.

تقلید و مرجعیت بدعت است! +فیلم

حسن اللهیاری در سلسله برنامه هایی در این فکر است که مرجعیت و تقلید را بی اساس جلوه دهد. دو رکنی که نه تنها آیات و روایات فراوانی بر مشروعیت آن صحه گذاشته اند، بلکه عقل هر انسان نیز به حجیت آن حکم می کند.
تقلید و مرجعیت بدعت است! +فیلم

car

جشن نیمه شعبان بدعت نیست
مفتی مصر در مراسم جشن شب نیمه شعبان گفت: بزرگداشت شب نیمه شعبان و احیای آن با دعا و قرائت قرآن و صلوات بر پیامبر(ص) و استغفار از اصول اسلام است و بدعت نیست.

جشن نیمه شعبان بدعت نیست

مفتی مصر در مراسم جشن شب نیمه شعبان گفت: بزرگداشت شب نیمه شعبان و احیای آن با دعا و قرائت قرآن و صلوات بر پیامبر(ص) و استغفار از اصول اسلام است و بدعت نیست.
جشن نیمه شعبان بدعت نیست

روزنامه قانون