درخواست جدید«ترامپ» برای گسترش جاسوسی از مسلمانان آمریکا!
نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار ثبت اطلاعات شخصی مسلمانان و گسترش جاسوسی از آنها در این کشور شد.

درخواست جدید«ترامپ» برای گسترش جاسوسی از مسلمانان آمریکا!

نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار ثبت اطلاعات شخصی مسلمانان و گسترش جاسوسی از آنها در این کشور شد.
درخواست جدید«ترامپ» برای گسترش جاسوسی از مسلمانان آمریکا!

wolrd press news