دادستانی رژیم آل‌خلیفه مسئول بخش آزادی‌های دینی مرکز حقوق بشر بحرین را احضار کرد.

علم و فناوری

مد روز