از دورویی به خدا پناه ببریم
امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند.

از دورویی به خدا پناه ببریم

امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند.
از دورویی به خدا پناه ببریم

تکنولوژی جدید