طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند
سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان در منهتن حمله کرده و او را تروریست خطاب قرار دادند.

طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند

سه طرفدار رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به یک زن مسلمان در منهتن حمله کرده و او را تروریست خطاب قرار دادند.
طرفداران ترامپ به جان یک زن مسلمان افتادند