یکی از مقامات بلند پایه سازمان دیانت ترکیه از تصمیم این کشور برای ترجمه و چاپ قرآن کریم به 180 زبان زنده دنیا خبر داد.

روزنامه ایران

موزیک جوان

قرآن کتاب مقدسی است که از برادری و کامیابی جهانی حمایت می‌کند.

موسیقی روز

پرشین موزیک